2016 birželio 2

Naujienos

Dar vienas namas Mažeikiuose bus kompleksiškai atnaujintas (modernizuotas)

Galime pasidžiaugti, kad nuo 2019 m. sausio 7 d. jau vyksta Žemaitijos g. 24 namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai.  Tikimės sklandaus bendradarbiavimo su statybininkais ir esame tikri, jog dar šiais metais šis devynaukštis pasikeis neatpažįstamai. Bus apšiltinta  pastato išorė bei atnaujintos pagrindinės inžinerinės sistemos.
Tai bus jau 18-tas UAB „Admituras“ administruojamas namas,  atnaujintas pagal naująją  Valstybės remiamą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.  Dar 25 administruojami daugiabučiai atnaujinti pasinaudojant VRM kuruota „URBAN“ programa.
Džiugu, kad dar trijų namų butų savininkai yra apsisprendę atnaujinti savo būstą ir nekantriai laukia BETA pritarimo projektams.

___________________________________________________________________________

PRANEŠIMAS
2018 metų antrame pusmetyje kai kurie asmenys viešosios informacijos priemonėse ir socialiniame tinkle „Facebook“ paskleidė melagingą, šmeižikišką UAB „Admituras“ dalykinę reputaciją ir prestižą menkinančią informaciją. Socialiniame tinkle taip pat ne kartą įžeidžiančiai, žeminant garbę ir orumą, buvo išsireikšta ir apie įmonės vadovą. Ryšium su tuo, pasinaudodami konstitucine teise ginti fizinių asmenų garbę ir orumą bei juridinių asmenų prestižą ir dalykinę reputaciją, mes kreipėmės į teisėsaugos institucijas ir teismą. Šiuo metu teisme yra priimti ieškiniai ir atsakovais civilinėse bylose yra patraukti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai Lina Rimkienė, Paulius Auryla bei pilietis Virginijus Sungaila. Mažeikių rajono policijos komisariate yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas dėl V. Sungailos šmeižikiškos veiklos.
Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdo tik teismai. Įstatymai numato, kad asmuo, viešai paskleidęs šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją, privalo pagrįsti savo teiginius, įrodyti kaltinimų pagrįstumą. Pasitikime valstybės teisine sistema ir toliau savo garbę bei orumą, įmonių prestižą ir dalykinę reputaciją nuosekliai ginsime teisinėmis priemonėmis. Įstatymų numatyta tvarka stabdysime šmeižikiškos ir akivaizdžiai melagingos informacijos skleidimą tiek socialiniuose tinkluose, tiek per žiniasklaidos priemones. Neleisime, kad mūsų įmonės ūkinė veikla būtų painiojama į įsibėgėjančius politinius-rinkiminius procesus, nes jau kelis dešimtmečius sprendžiame vienintelį uždavinį – kaip rajono gyventojams suteikti daugiau reikalingų ir kokybiškų paslaugų.
UAB „Admituras“ administracija

___________________________________________________________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

                 Dėl teisės aktų pasikeitimų, nuo 2019-01-01 d. netekus galimybės finansuoti daugiabučių namų techninio prižiūrėtojo avarinės tarnybos paslaugų iš dar 2007 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtinto techninės priežiūros tarifo bei siekiant, kad nesutriktų avarijų lokalizavimo ir jų padarinių likvidavimo procesas, butų ir kitų patalpų savininkams buvo siūloma paslaugą finansuoti būtent šiam tikslui renkamomis kaupiamosiomis lėšomis. Tokią tvarką numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 d. nutarimas Nr. 390.
             Apgailestaujame, kad dėl kai kurių nepamatuotų pasisakymų ir ypatingai neigiamų nuomonių eskalavimo socialiniuose tinkluose, taip pat pastebėto skirtingo teisės aktų nuostatų traktavimo, nusprendėme nutraukti balsavimo raštu procedūrą klausimu „Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ilgalaikio plano bei kaupiamosios įmokos tarifo paskaičiavimo tvirtinimas“. Nuoširdžiai dėkojame visiems butų ir kitų patalpų savininkams jau išsakiusiems savo nuomonę minėtu klausimu. Jūsų išreikštą nuomonę vertinsime kaip apklausą ir įmokų į kaupimo fondą neperskaičiuosime.
                      Užtikriname, kad ir po 2019 m. sausio 1 d. avarijos ir gedimai administruojamuose namuose bus likviduojami ir būtinieji darbai bendrojo naudojimo inžinerinėse sistemose bus atliekami finansuojant juos teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi apie susidariusią padėtį dėl teisės aktų nekompleksinio ir neišbaigto keitimo esame informavę Aplinkos ministeriją ir Respublikinius būsto rūmus, lauksime kompetentingų institucijų sprendimų. Faktinės avarijų lokalizavimo ir padarinių likvidavimo išlaidos bus nustatyta tvarka dengiamos iš namų kaupimo fondų. Jeigu lėšų kai kurių namų kaupimo fonduose imtu trūkti, klausimą spręsime atskirai su kiekvieno namo butų ir kitų patalpų savininkais.
Tikimės, kad teisės aktų pertvarka pagaliau baigsis ir nusistovės nauja, tiek mums, tiek butų savininkams aiški ir vienareikšmiškai suprantama tvarka, kurios laikantis bus tęsiamas konstruktyvus bendradarbiavimas.

 

                                                                UAB „Admituras“ administracija

___________________________________________________________________________

 Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pradžios

Nuo spalio 5 d. pradedamas šildymo sezonas daugiabučių namų butuose ir kitose patalpose, organizacijose ir įmonėse. Šilumos vartotojai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl pastatų šildymo pradžios.

___________________________________________________________________________

Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų dėmesiui!

  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 19 d. skelbiamas kvietimas teikti prašymus pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. patvirtintu sprendimu Nr. T1-154 priimtas Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims tvarkos aprašo nuostatas,  su kuriomis  galite susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt nuorodose Veikla→Veiklos sritys→Daugiabučių kiemų remontas.
Prašymai bus priimami iki 2018 m. liepos 18 d. imtinai Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje adesu: 107 kab. Laisvės g. 8, Mažeikiai arba paštu

___________________________________________________________________________

POLITINĖMS INTRIGOMS – NE!
Kiekvienais metais, kai artėja rinkimai į savivaldybės tarybą, prasideda politinės kovos, politikų ir juos remiančiųjų savireklamos akcijos, padaugėja įvairiausių politinių intrigų. Šie metai irgi ne išimtis – kaip būdavo ir anksčiau, pigaus populiarumo ieškantys vietiniai politikai pradeda ypač „rūpintis“ gyventojų interesais, tad UAB „Admituras“, teikianti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugas, atsiduria dėmesio centre. Juk nemažą dalį rinkėjų sudaro būtent daugiabučių namų gyventojai, o UAB „Admituras“ administruoja beveik 80 procentų daugiabučių namų Mažeikių mieste, taip pat visus daugiabučius Viekšniuose. Sėkmingai dirbame šioje srityje jau 14 metų, įgyvendinome 42 namų renovacijos projektus. Nieko nuostabaus, kad konkurentams tai nelabai patinka, todėl daromas įvairiausias poveikis vietos politikams, stengiantis kompromituoti mūsų bendrovę.
Pastaruoju metu, šiurkščiai pažeidžiant galiojančius teisės aktus, tam pasitelkiamas savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, vadovaujamas opozicijos atstovo Pauliaus Aurylos. Šis komitetas yra tapęs „aktyvaus mažeikiškio“ Virginijaus Sungailos įrankiu, stengiantis tenkinti galbūt iš užkulisių diriguojančių asmenų interesus. Keista, kad jau pernai prasidėjęs ir tebesitęsiantis iki šiol Kontrolės komiteto savivaliavimas neįdomus savivaldybės tarybai, kuriai šis komitetas atskaitingas. Rezultatas – visuomenės informavimo priemonės kuria ne tik blogą mūsų bendrovės įvaizdį, bet kelia abejones ir dėl savivaldybės institucijų veiklos. Pavyzdys – neatitinkanti tikrovės, grubiai iškraipanti faktus informacija, pateikta internetiniame portale 15min.lt. Jau pats pavadinimas „Mažeikių valdininkai imasi už galvos…“ rašant apie Kontrolės komiteto posėdį, tarp kurio narių nėra nė vieno valdininko (valstybės tarnautojo), o tik politikai – savivaldybės tarybos nariai, klaidina skaitytojus. Į šį posėdį, vos ne kaip kaltinamieji, buvo pakviesti ir UAB „Admituras“ atstovai. Neprivalėjome dalyvauti, bet dalyvavome, nes gerbiame rajono gyventojų išrinktą tarybą – juk komitetas jos organas.
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad Kontrolės komiteto funkcijos yra nustatytos Vietos savivaldos įstatyme, jis dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir atsiskaito už savo veiklą tarybai. Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 dalyje pateiktas baigtinis šio komiteto kompetencijai priklausančių spręsti klausimų sąrašas, kuriame net užuominos nėra apie galimybę nagrinėti privačių juridinių asmenų veiklą, kviesti į posėdžius ir reikalauti ataskaitų. Įstatymas numato, kad Kontrolės komitetas gali savo iniciatyva išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo. Kaip žinia, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę audituoti tik savivaldybės kontroliuojamas įmones, biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė. Nekreipdamas dėmesio į šią įstatymo nuostatą, Kontrolės komitetas, ne tik kad neturėdamas kontrolės ir audito tarnybos išvadų, bet ir išvis neturėdamas kištis į privačių juridinių asmenų veiklą, imasi nagrinėti „aktyvaus mažeikiškio“ skundus, tuo menkindamas savo autoritetą (o gal įsivaizduojamai didindamas?), vietoj to, kad analizuotų ir spręstų įstatyme jam numatytus klausimus. Gal kai kam taip ir geriau, kai komitetas nekontroliuoja to, ką kontroliuoti privalėtų – pirmoje eilėje savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą. O gal todėl, kad „aktyvusis mažeikiškis“ puikiai aprūpina savivaldybės darbuotojus skundais ir jie niekaip nepritrūksta darbo? Juk tų skundų – pačių įvairiausių – jau prirašyta šimtai, tik kažkodėl niekas nepasidomi, ar už tą „aktyvumą“ galimai niekur pastoviai nedirbantis pilietis negauna iš suinteresuotų asmenų nelegalių pajamų, ar sumoka mokesčius?
Savo veiklą vykdome nelengvoje konkurencinėje aplinkoje netik dėl sistemingo kai kurių asmenų išpuolių skleidžiant tikrovės neatitinkančius faktus apie įmonę, bet ir dėl išskirtinių sąlygų taikymo savivaldybės kontroliuojamai bendrovei UAB „Tavo pastogė“. Matomai, kad ypatingas dėmesys šiai bendrovei rodomas ne tik už tai, kad ji moka savivaldybei „milžiniškus“ dividendus, bet ir dėl kitų priežasčių. Tokį išskirtinį dėmesį parodo ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybės kontrolės išdėstytų nuomonių nepaisymas – juk teisės aktuose aiškiai nustatyta, kad savivaldybės gali steigti ir valdyti tik tas įmones, kurių paslaugų rinkoje nėra, o jos būtinos savivaldybės gyventojams. Administravimo paslaugas teikiančių privačių įmonių Lietuvoje yra šimtai. Būtina prisiminti, kad Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybių administracijas lygiomis sąlygomis prižiūrėti ir kontroliuoti daugiabučių namų bendrijų valdymo organus bei administratorius. Vertinant administratorių darbą neturėtu būti atsižvelgiama į tai, kad UAB „Tavo pastogė“ valdybą sudarantys savivaldybės administracijos darbuotojai yra atsakingi už bendrovės valdymą bei renka bendrovės vadovus. Galbūt pastaroji aplinkybė nulėmė faktą, jog prieš kurį laiką keleto bendrovės administruojamų namų gyventojų pageidavimas pakeisti administratorių nesulaukė tinkamo atsako savivaldybėje…
Mūsų veikla teigiamai vertinama Lietuvos būsto rūmų, esame pelnę ne vieną apdovanojimą, mus dažnai rodo pavyzdžiu, kaip organizuoti nelengvą ir atsakingą administratoriaus darbą. UAB „Admituras“ dirbo, dirba ir dirbs vadovaudamasis teisės aktais ir kiek bebūtų asmenų, per padidinamąjį stiklą stebinčių veiklą, tai nesutrikdys darnaus kolektyvo pastangų veikti gyventojų, kurie įmonei patikėjo savo namų administravimą, labui. Atsakingai pareiškiame: visada, kai namo gyventojai, prašydami remonto darbų, neišreiškia konkrečios valios dėl rangovo, vykdoma rangovų apklausa, o remonto darbai visais atvejais, koks rangovas juos bevykdytų, atliekami mažesnėmis negu rinkos kainomis. Jeigu namo kaupimo fonde trūksta lėšų, mokėjimas už darbus neskaičiuojant palūkanų išdėstomas per savininkams priimtiną laikotarpį.
   Prisimename iš ankstesnių priešrinkiminių batalijų, kaip politinės grupuotės ir atskiri politikai bandė panaudoti mūsų administruojamų namų gyventojus savo siaurų politinių interesų tenkinimui, neleistinais metodais „medžiojo“ balsus, gausiai dalino populistinius pažadus. Neatnešė tai sėkmės…
Mes sakome: politinėms intrigoms – ne! Nesiruošiame dalyvauti priešrinkiminėse drabstymosi purvu kampanijose, elgsimės solidžiai, savo gerą įvaizdį stiprinsime teikdami kokybiškas ir pigias paslaugas, skirsime dar daugiau dėmesio administruojamų namų gyventojų poreikių ir teisėtų interesų tenkinimui.
UAB „Admituras“ administracija

 

 

  • 2017 11 17      Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo analizės posėdžio protokolas  Nr.50
  • 2017 04 25      Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo analizės posėdžio protokolas  Nr.49
  • 2017 03 15      Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo analizės posėdžio protokolas  Nr.48
  • 2017 01 23      Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo analizės posėdžio protokolas  Nr.46
  • 2017 01 02      Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos elektros energijos kainos. Plačiau
  • 2016 12 02      Nuo 2016 m. gruodžio 2 d. įsigalioja naujos suskystintų naftos dujų kainos. Plačiau
  • 2016 09 21      Informacinis pranešimas dėl karšto vandens skirtumų tarp deklaruotų ir fiksuotų kiekiųPlačiau
  • 2016 08 01      Nuo 2016 m.rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos šalto ir karšto vandens kainos.  Plačiau
  • 2015 12 18      Informacinis pranešimas dėl šalto vandens pardavimo kainų įkėlimo. Plačiau