Jau daugiau kaip 20 metų visi daugiabučių namų gyventojai Mažeikiuose atsiskaitydami už komunalinius patarnavimus, nustatyto dydžio įmokas skiria kaupimui. Kiekvieną mėnesį į atskirai kiekvienam namui apskaitomą sąskaitą yra pervedamos lėšos. Kaupiamosios lėšos bendrojo naudojimo objektams atnaujinti yra saugomos įstatymų ir naudojamos bendru daugumos namo savininkų sutarimu. Teisės aktais numatyta, kad kaupiamosios lėšos yra naudojamos statybos darbams, kuriais užtikrinamas pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių atkūrimas, finansuoti. 

Dėka į kaupiamuosius fondus bendrojo naudojimo objektams atnaujinti surinktų lėšų daugumoje daugiabučių gyvenamųjų namų yra atlikti tikrai didelės apimties darbai. Praktiškai visuose namuose pakeistos laiptinių ir rūsio durys, sumontuoti nauji laiptinių langai, sutvarkytas bendrojo naudojimo patalpų apšvietimas. Didelės dalies namų butų savininkai pasikeitė pašto dėžutes bei atliko laiptinių remontą ar sutvarkė namo aplinką, atliko įvairius kitus darbus.

Pažymėtina, jog nežiūrint į tai, kad visi remonto darbai yra planuojami parengiant ilgalaikius namų priežiūros planus, sprendimą dėl konkrečių darbų priima patys butų ir kitų patalpų savininkai. Norėtume atkreipti dėmesį, kad gyventojų sukauptos lėšos yra jų bendroji dalinė nuosavybė. Savininkai, pageidaujantys, kad būtų atliekami jų norimi darbai, visada gali kreiptis į UAB „Admituras“, kad ši organizuotų darbus, už kuriuos būtų apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos. Savininkai taip pat gali bet kada kreiptis norėdami sužinoti sukauptų lėšų likutį. Išsamią informaciją apie sukauptas lėšas bei jų panaudojimą per paskutinius metus administruojanti bendrovė kiekvienų metų pradžioje teisės aktų nustatyta tvarka visiems patalpų savininkams asmeniškai pateikia metinėje savo veiklos ataskaitoje. Ataskaitoje ne tik išdėstoma su namo administravimu per praėjusius metus susijusi informacija, bet pateikiamos ir rekomendacijos ateities darbų planams.

Daugeliu atvejų butų ir kitų patalpų savininkai savo sprendimus dėl kaupiamuosiuose fonduose bendrojo naudojimo objektams atnaujinti surinktų lėšų panaudojimo pateikia raštu. Prašymus pasirašo dauguma namo savininkų. Nepavykus priimti sprendimo bendru sutarimu ir patalpų savininkams (ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų) pateikus rašytinį prašymą su jame išdėstytais pasiūlymais dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo atnaujinimo ar rekonstravimo ir jeigu tai nesusiję su jų priežiūros ir naudojimo privalomaisiais reikalavimais, administratorius per mėnesį nuo šių pasiūlymų pateikimo organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba patalpų savininkų balsavimą raštu. Kad būtų priimtas sprendimas savininkų susirinkime ar balsuojant raštu, tam turi pritarti name esančių butų savininkų dauguma (50% + 1 sav.). Butų savininkų susirinkime daugiabučio namo administratorius apibendrina informaciją apie namo fizinę ir energetinę būklę, apžvelgia priemones, kurias reikėtu įgyvendinti siekiant didinti energetinį efektyvumą bei ilginti namo eksploatacijos laiką. Administratorius apžvelgia galimą lėšų poreikį šių priemonių įgyvendinimui ir kitus klausimus, susijusius su daugiabučio namo eksploatavimu.. Gyventojams pritarus ar nepritarus suformuotiems pasiūlymams, teisės aktais nustatyta tvarka priimamas ir įforminamas sprendimas. Siekiant sėkmingai ir trumpiausiais  terminais įgyvendinti priimtus sprendimus (pritarimo siūlymams atveju), rekomenduojame gyventojams išsirinkti iš savo tarpo įgaliotą atstovą (atstovus), turintį (turinčius) daugumos savininkų pasitikėjimą atstovauti jų interesus įvairiais klausimais bendraujant su administratoriumi (bendrojo naudojimo objektų valdytoju). Nors pagal galiojančią tvarką patalpų savininkų rinkti atstovai vienasmeniškai negali priimti galutinių sprendimų dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo, bet jiems suteikta teisė stebėtojo teisėmis dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo, o balsuojant raštu ‒ balsų skaičiavimo komisijose. Jie gali dalyvauti vykdant namo technines apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis. Įgaliotų asmenų išrinkimas neabejotinai palengvintų butų savininkų bendravimą su bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

  Įvertinus išdėstytą informaciją, raginame namų savininkus aktyviai naudotis namų kaupimo fondų lėšomis gerinant gyvenamąją aplinką ar investuojant į šiluminę energiją taupančias bei namo techninę būklę gerinančias priemones. UAB „Admituras“ darbuotojai pasirengę konsultuoti bei padėti surasti optimaliausią sprendimą Jūsų namui.